شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

بودجه

پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)

پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)

پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)

پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی شده)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)