شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

تاریخچه مدیران عامل

مهندس شکرالهی

آقای مهندس محمد علی شکرالهی

از تاریخ 90/08/07 تا تاریخ 93/09/30


مهندس تقی زاده

آقای مهندس حسنعلی تقی زاده لنده

از تاریخ 93/10/01 تا کنون