شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

صورت های مالی


صورت های مالی مجموعه شرکت های وابسته ( سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1395)

صورت های مالی مجموعه شرکت های وابسته ( سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1394)

صورت های مالی مجموعه شرکت های وابسته ( سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ )

صورت های مالی مجموعه شرکت های وابسته ( سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ )