آقای مهندس محمد علی شکرالهی

از تاریخ 90/08/07 تا تاریخ 93/09/30

آقای مهندس حسنعلی تقی زاده لنده

از تاریخ 93/10/01 تا کنون