موضوع فعالیت

به طور خلاصه موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت از مدیریت، سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه طرح های صنعتی برق و انرژی، ترانزیت، انجام معاملات و مطالعات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی می باشد

ماموریت

سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال برق از نیروگاههای حرارتی، خورشیدی، آبی، بادی و سایر انرژی‌های نو به منظور توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور و ایجاد سود برای "شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور" می باشد.

اهداف شرکت
ایجاد دارائی و ثروت، تحصیل سود و انباشت دانش و تجربه خرید و فروش برق و مدیریت طراحی و مهندسی و اداره بنگاههای اقتصادی

ایجاد بازار تجارت در ایران و کشورهای همسایه

توسعه دادن فعالیت در منطقه، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی