سهامدار تعداد سهم درصد سهامداری 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 60B 90
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 1B 1.69