• معرفی شرکت

    شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان در تاریخ 18/12/1397 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 538879 دراداره ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است،

    موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها در زمینه انرژی الکتریکی، احداث خطوط انتقال و پست های فشار قوی و غیره می باشد. شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان در حال حاضر مدیریت بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان را دارا می باشد.

سایر شرکت‌ها